NHÀ-LỒNG trên tạp chí Thiết Kế Hàn Quốc IXD Joorak

NHÀ-LỒNG của ROOM+ Design & Build sắp được xuất bản trong kỳ tháng 05/2022 của Tạp chí Thiết kế Hàn Quốc IXD Joorak.