• Glass-block Micro House
  • Glass-block Micro House 1
  • Glass-block Micro House 2
  • Glass-block Micro House 3
  • Glass-block Micro House 4

Dezeen Awards 2020 - Shortlisted

Glass-block Micro House của ROOM+ Design & Build được tuyển chọn vào danh sách Top 5 rút gọn ở hạng mục Nhà ở cải tạo thuộc Giải thưởng kiến trúc quốc tế Dezeen Awards 2020.

Ấn phẩm: https://www.dezeen.com/awards/2020/shortlists/glass-block-micro-house-room-design-build/